Bài báo cáo XU HƯỚNG KẾT HỢP LASER VÀ ÁNH SÁNG - Bs. CKII. Đoàn Quốc Tuấn