Điều khoản sử dụng

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Alma Lasers ™. (“Alma Lasers”) Trang web. Trang này đặt ra các điều khoản và điều kiện (“Điều khoản và Điều kiện”) sẽ chi phối việc bạn sử dụng trang Web này và bất kỳ trang web nào khác (gọi chung là “Trang web”) được điều hành và quản lý bởi Alma Lasers hoặc bất kỳ chi nhánh, đơn vị nào của nó hoặc các công ty con cung cấp nội dung hoặc quy trình thông tin nhận được thông qua Trang web áp dụng, mỗi thông tin phù hợp và có thể áp dụng. 
Việc tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này là điều kiện để bạn sử dụng Trang web. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này, hãy thoát khỏi Trang web này ngay lập tức.
Quyền sở hữu trang web

Tất cả nội dung được đưa vào Trang web này (bao gồm, không giới hạn, văn bản, đồ họa, biểu trưng, ​​biểu tượng nút, hình ảnh, clip âm thanh, tải xuống kỹ thuật số, phần mềm và dữ liệu) (“Nội dung trang web”) là tài sản của Alma Lasers hoặc nội dung của nó nhà cung cấp và được bảo vệ bởi luật bản quyền và thương hiệu của Hoa Kỳ và quốc tế. Việc biên soạn tất cả nội dung trên trang web này là tài sản độc quyền của Alma Lasers và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Hoa Kỳ và quốc tế. Tất cả các phần mềm được sử dụng trên trang web này là tài sản của Alma Lasers hoặc các nhà cung cấp phần mềm của nó và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Hoa Kỳ và quốc tế. Nội dung trang web không được sao chép, phân phối, sửa đổi, sao chép, xuất bản hoặc sử dụng, toàn bộ hoặc một phần mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Alma Lasers, ngoại trừ việc bạn có thể tải Nội dung Trang web xuống bất kỳ máy tính nào để sử dụng cá nhân, miễn là bạn giữ nguyên tất cả các bản quyền, nhãn hiệu và các thông báo độc quyền khác và tuân thủ mọi thỏa thuận cấp phép người dùng cuối hiện hành. Không được sao chép bất kỳ phần nào của bất kỳ Nội dung Trang web nào dưới bất kỳ hình thức nào hoặc được tích hợp vào bất kỳ hệ thống truy xuất thông tin, điện tử hoặc cơ khí nào khác với việc sử dụng cá nhân của bạn theo Điều khoản và Điều kiện này (nhưng không có sự kiện để bán lại hoặc phân phối lại). Bạn không được tạo khung hoặc sử dụng các kỹ thuật khung để bao gồm bất kỳ tên, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, Nội dung trang web hoặc thông tin độc quyền khác của Alma Lasers mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Alma Lasers. nhãn hiệu và các thông báo độc quyền khác và tuân thủ mọi thỏa thuận cấp phép người dùng cuối hiện hành. Không được sao chép bất kỳ phần nào của bất kỳ Nội dung Trang web nào dưới bất kỳ hình thức nào hoặc được tích hợp vào bất kỳ hệ thống truy xuất thông tin, điện tử hoặc cơ khí nào khác với việc sử dụng cá nhân của bạn theo Điều khoản và Điều kiện này (nhưng không có sự kiện để bán lại hoặc phân phối lại). Bạn không được tạo khung hoặc sử dụng các kỹ thuật khung để bao gồm bất kỳ tên, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, Nội dung trang web hoặc thông tin độc quyền khác của Alma Lasers mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Alma Lasers. nhãn hiệu và các thông báo độc quyền khác và tuân thủ mọi thỏa thuận cấp phép người dùng cuối hiện hành. Không được sao chép bất kỳ phần nào của bất kỳ Nội dung Trang web nào dưới bất kỳ hình thức nào hoặc được tích hợp vào bất kỳ hệ thống truy xuất thông tin, điện tử hoặc cơ khí nào khác với việc sử dụng cá nhân của bạn theo Điều khoản và Điều kiện này (nhưng không có sự kiện để bán lại hoặc phân phối lại). Bạn không được tạo khung hoặc sử dụng các kỹ thuật khung để bao gồm bất kỳ tên, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, Nội dung trang web hoặc thông tin độc quyền khác của Alma Lasers mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Alma Lasers. khác với việc sử dụng cá nhân của bạn theo các Điều khoản và Điều kiện này (nhưng không có sự kiện để bán lại hoặc phân phối lại). Bạn không được tạo khung hoặc sử dụng các kỹ thuật khung để bao gồm bất kỳ tên, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, Nội dung trang web hoặc thông tin độc quyền khác của Alma Lasers mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Alma Lasers. khác với việc sử dụng cá nhân của bạn theo các Điều khoản và Điều kiện này (nhưng không có sự kiện để bán lại hoặc phân phối lại). Bạn không được tạo khung hoặc sử dụng các kỹ thuật khung để bao gồm bất kỳ tên, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, Nội dung trang web hoặc thông tin độc quyền khác của Alma Lasers mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Alma Lasers.TM

Dữ liệu

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Alma Lasers sẽ có quyền và giấy phép miễn phí, vĩnh viễn, được thanh toán đầy đủ, không thể thu hồi, không độc quyền và có thể chuyển nhượng để sử dụng bất kỳ và tất cả dữ liệu, hồ sơ và các thông tin khác được truyền đến, qua hoặc thông qua Trang web, hoặc được cung cấp cho Alma Lasers liên quan đến việc sử dụng Trang web (“Dữ liệu”), cho mục đích kinh doanh của Alma Lasers và cho tất cả các phương tiện truyền thông hiện đã biết hoặc sau này được phát triển. Được bao gồm trong các quyền được nêu ở trên, Alma Lasers sẽ có quyền phát triển, điền và sửa đổi cơ sở dữ liệu thể hiện tất cả Dữ liệu được Alma Lasers biên soạn trên Trang web (“Cơ sở dữ liệu trang web”). Bạn thừa nhận rằng Cơ sở dữ liệu trang web được liên tục tinh chỉnh và cập nhật và Cơ sở dữ liệu trang web có thể mở rộng như là kết quả của Dữ liệu thu được trong quá trình sử dụng Trang web của bạn. Như một điều kiện sử dụng trang web này, bạn cũng đồng ý rằng (i) Alma Laser có thể thu thập Dữ liệu đó bằng phương tiện vật lý hoặc điện tử; và (ii) Alma Lasers sẽ giữ quyền sở hữu, và tất cả quyền, quyền sở hữu và sở thích trong và đối với, Cơ sở dữ liệu trang web, được sửa đổi theo thời gian.

Nhãn hiệu

Xin lưu ý rằng bất kỳ sản phẩm, quy trình hoặc công nghệ nào được mô tả trong các tài liệu trên Trang web này và tất cả các biểu trưng và mã định danh độc quyền khác được sử dụng bởi Alma Lasers liên quan đến Trang web (gọi chung là “Nhãn hiệu”) là chủ đề của các quyền sở hữu trí tuệ khác do chúng tôi bảo lưu và không được cấp phép dưới đây. Tất cả tên sản phẩm, có hoặc không xuất hiện ở dạng in lớn hoặc có biểu tượng thương hiệu, bao gồm, không giới hạn, AFT, ACCENT, ALMA, logo ALMA, ALMA LASERS, logo ALMA LASERS, ARION, BURANE, CLEARCHOICE, CLEARLIFT, CLEARSKIN, FEMILIFT, SHR, HARMONY, IDAS, IMPACT, IN-MOTION, LEDA, PIXEL, SHR, SOPRANO, SINON và các nhãn hiệu khác được nêu trên Trang này, là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Alma Lasers, tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Alma Lasers Thương hiệu và trang phục thương mại có thể không được sử dụng nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của Alma Lasers. Việc cấm sử dụng Nhãn hiệu này kéo dài đến việc sử dụng nhãn hiệu hoặc tên Internet, bao gồm tên miền và số nhận dạng mạng xã hội.
Tất cả các nhãn hiệu khác không thuộc sở hữu của Alma Lasers xuất hiện trên Trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng, những người có thể hoặc không được liên kết với, được kết nối hoặc tài trợ bởi Alma Lasers. 
Không có quyền, giấy phép hoặc sở thích nào đối với Nhãn hiệu Alma Lasers được cấp dưới đây và bạn đồng ý rằng không có quyền, giấy phép hoặc lợi ích nào được bạn xác nhận đối với Nhãn hiệu Alma Lasers và do đó bạn sẽ tránh sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào.
Bạn không được sao chép, phân phối, hiển thị, thực thi công khai, cung cấp cho công chúng, giảm xuống dạng có thể đọc được, biên dịch, tháo rời, điều chỉnh, cấp phép lại, sử dụng bất kỳ mục đích thương mại, bán, cho thuê, cho mượn, xử lý, biên dịch, thiết kế đối chiếu, kết hợp với các phần mềm khác, dịch, sửa đổi hoặc tạo các tác phẩm phái sinh của bất kỳ tài liệu nào thuộc quyền sở hữu của chúng tôi, dù bạn hoặc người khác thay mặt bạn, bằng bất kỳ cách nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, trừ khi được cho phép rõ ràng trong các điều khoản sử dụng này. 
Bất kỳ quyền lợi không được công nhận ở đây đều được bảo lưu.

Độ chính xác và tính toàn vẹn của thông tin

Mặc dù Alma Lasers cố gắng đảm bảo tính toàn vẹn và tính chính xác của Trang web, nhưng nó không đảm bảo tính chính xác hoặc chính xác của Trang web. Có thể Trang web có thể bao gồm lỗi đánh máy, không chính xác hoặc các lỗi khác và các bên thứ ba có thể thực hiện các bổ sung, xóa và sửa đổi trái phép cho Trang web. Trong trường hợp không chính xác phát sinh, xin vui lòng thông báo cho Alma Lasers. Thông tin trên trang web có thể được thay đổi hoặc cập nhật mà không cần thông báo.

Khu vực tương tác

Đối với bất kỳ khu vực tương tác nào trên Trang web, nếu có, bạn có thể đăng nhận xét và nội dung khác và gửi đề xuất, ý tưởng, nhận xét, câu hỏi hoặc thông tin khác, miễn là nội dung không phải là bất hợp pháp, tục tĩu, đe dọa, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc gây tổn hại cho bên thứ ba hoặc có thể bị phản đối và chỉ miễn là nội dung đó không bao gồm hoặc chứa vi-rút phần mềm, vận động chính trị, chào mời thương mại, thư dây chuyền, thư hàng loạt hoặc bất kỳ hình thức hoặc spam nào . Alma Lasers có quyền, theo dõi hoặc xem xét bất kỳ khu vực nào của Trang web nơi khách truy cập truyền hoặc đăng tin nhắn hoặc giao tiếp với nhau, bao gồm, nhưng không giới hạn, phòng trò chuyện, bảng tin và diễn đàn người dùng khác, và nội dung của bất kỳ liên lạc nào như vậy. Tuy nhiên, Alma Lasers sẽ không có trách nhiệm pháp lý liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung của bất kỳ thông tin liên lạc nào như vậy, có hoặc không phát sinh theo luật bản quyền, phỉ báng, riêng tư, tục tĩu hay cách khác. Alma Lasers có quyền loại bỏ, theo quyết định tuyệt đối và tuyệt đối của mình, thông tin liên lạc bao gồm bất kỳ tài liệu nào được Alma Lasers coi là lạm dụng, phỉ báng, tục tĩu hoặc không thích hợp.

Từ chối bảo hành

Laser Alma KHÔNG BẢO ĐẢM VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB S UN KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG R ER RÀNG HOẶC R DNG TRÊN TRANG WEB S COR ĐƯỢC SỬA ĐỔI. TRANG WEB NÀY, BAO GỒM BẤT K S NỘI DUNG TRANG WEB HOẶC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN NÓ HOẶC BẤT CỨ DỊCH VỤ LIÊN QUAN TRÊN SITE, ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ LÀ,” VỚI TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI YÊU CẦU VÀ KHÔNG CÓ ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM BẤT K K LOẠI NÀO, NÀO ĐƯỢC BẮT BUỘC HOẶC TIẾP CẬN, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẾN, BẢO ĐẢM KHIẾU NẠI CÓ THỂ BÁN HÀNG, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN, THỨC ĂN QUIET, VÀ TIÊU CHUẨN / KHÔNG TUYÊN BỐ. Laser Alma ĐẶC BIỆT TỪ CHỐI TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO L ERI L OMI HOẶC L OMNH VỰC TRONG, HOẶC NGUYÊN NHÂN HOẶC MISINTERPRETATION, BẤT K INFORMATION THÔNG TIN BẤT K TH QUA TRANG WEB. Laser Alma KHÔNG BẢO ĐẢM BẢO ĐẢM, HOÀN THÀNH HOẶC THỜI GIAN CỦA THÔNG TIN ĐÃ ĐƯỢC QUA SITE. BẠN CUNG CẤP TỔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TẤT CẢ RỦI RO CHO BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, DỊCH VỤ LIÊN QUAN TRANG WEB VÀ CÁC TRANG WEB H HY TRỢ. LUẬT NHÀ NƯỚC CERTAIN KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN VỀ BẢO ĐẢM KHIẾU NẠI. NẾU CÁC LUẬT NÀY ÁP DỤNG CHO BẠN, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC LOẠI TRỪ BỎ, LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN, VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ QUYỀN BỔ SUNG. Laser Alma KHÔNG BẢO ĐẢM CÁC LỌC CÓ S FORN CHO TẢI XUỐNG S FREE KHÔNG CÓ VIRUSES, WORMS, TROJAN HORSES HOẶC CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC PHÁP LÝ KHÁC. BẠN CÓ THỂ CHỊU TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐỂ LẤY CẤP NHU CẦU CỦA BẠN CHO LẠI LẠI LẠI VÀ BẢO MẬT. BẠN ĐỒNG Ý R AlNG Laser Alma S SH KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ CHI PHÍ HOẶC THIỆT HẠI PHÁT HIỆN TRỰC TIẾP HOẶC TRỰC TIẾP TỪ MÃ NÀO. BẠN CUNG CẤP TỔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TẤT CẢ RỦI RO CHO BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ CỦA INTERNET. DỊCH VỤ LIÊN QUAN TRANG WEB VÀ TRANG WEB H HY TRỢ. LUẬT NHÀ NƯỚC CERTAIN KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN VỀ BẢO ĐẢM KHIẾU NẠI. NẾU CÁC LUẬT NÀY ÁP DỤNG CHO BẠN, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC LOẠI TRỪ BỎ, LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN, VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ QUYỀN BỔ SUNG. Laser Alma KHÔNG BẢO ĐẢM CÁC LỌC CÓ S FORN CHO TẢI XUỐNG S FREE KHÔNG CÓ VIRUSES, WORMS, TROJAN HORSES HOẶC CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC PHÁP LÝ KHÁC. BẠN CÓ THỂ CHỊU TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐỂ LẤY CẤP NHU CẦU CỦA BẠN CHO LẠI LẠI LẠI VÀ BẢO MẬT. BẠN ĐỒNG Ý R AlNG Laser Alma S SH KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ CHI PHÍ HOẶC THIỆT HẠI PHÁT HIỆN TRỰC TIẾP HOẶC TRỰC TIẾP TỪ MÃ NÀO. BẠN CUNG CẤP TỔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TẤT CẢ RỦI RO CHO BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ CỦA INTERNET. DỊCH VỤ LIÊN QUAN TRANG WEB VÀ TRANG WEB H HY TRỢ. LUẬT NHÀ NƯỚC CERTAIN KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN VỀ BẢO ĐẢM KHIẾU NẠI. NẾU CÁC LUẬT NÀY ÁP DỤNG CHO BẠN, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC LOẠI TRỪ BỎ, LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN, VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ QUYỀN BỔ SUNG. Laser Alma KHÔNG BẢO ĐẢM CÁC LỌC CÓ S FORN CHO TẢI XUỐNG S FREE KHÔNG CÓ VIRUSES, WORMS, TROJAN HORSES HOẶC CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC PHÁP LÝ KHÁC. BẠN CÓ THỂ CHỊU TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐỂ LẤY CẤP NHU CẦU CỦA BẠN CHO LẠI LẠI LẠI VÀ BẢO MẬT. BẠN ĐỒNG Ý R AlNG Laser Alma S SH KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ CHI PHÍ HOẶC THIỆT HẠI PHÁT HIỆN TRỰC TIẾP HOẶC TRỰC TIẾP TỪ MÃ NÀO. BẠN CUNG CẤP TỔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TẤT CẢ RỦI RO CHO BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ CỦA INTERNET. MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC KHUYẾN CÁO, LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ QUYỀN BỔ SUNG. Laser Alma KHÔNG BẢO ĐẢM CÁC LỌC CÓ S FORN CHO TẢI XUỐNG S FREE KHÔNG CÓ VIRUSES, WORMS, TROJAN HORSES HOẶC CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC PHÁP LÝ KHÁC. BẠN CÓ THỂ CHỊU TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐỂ LẤY CẤP NHU CẦU CỦA BẠN CHO LẠI LẠI LẠI VÀ BẢO MẬT. BẠN ĐỒNG Ý R AlNG Laser Alma S SH KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ CHI PHÍ HOẶC THIỆT HẠI PHÁT HIỆN TRỰC TIẾP HOẶC TRỰC TIẾP TỪ MÃ NÀO. BẠN CUNG CẤP TỔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TẤT CẢ RỦI RO CHO BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ CỦA INTERNET. MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC KHUYẾN CÁO, LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ QUYỀN BỔ SUNG. Laser Alma KHÔNG BẢO ĐẢM CÁC LỌC CÓ S FORN CHO TẢI XUỐNG S FREE KHÔNG CÓ VIRUSES, WORMS, TROJAN HORSES HOẶC CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC PHÁP LÝ KHÁC. BẠN CÓ THỂ CHỊU TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐỂ LẤY CẤP NHU CẦU CỦA BẠN CHO LẠI LẠI LẠI VÀ BẢO MẬT. BẠN ĐỒNG Ý R AlNG Laser Alma S SH KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ CHI PHÍ HOẶC THIỆT HẠI PHÁT HIỆN TRỰC TIẾP HOẶC TRỰC TIẾP TỪ MÃ NÀO. BẠN CUNG CẤP TỔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TẤT CẢ RỦI RO CHO BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ CỦA INTERNET. BẠN CÓ THỂ CHỊU TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐỂ LẤY CẤP NHU CẦU CỦA BẠN CHO LẠI LẠI LẠI VÀ BẢO MẬT. BẠN ĐỒNG Ý R AlNG Laser Alma S SH KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ CHI PHÍ HOẶC THIỆT HẠI PHÁT HIỆN TRỰC TIẾP HOẶC TRỰC TIẾP TỪ MÃ NÀO. BẠN CUNG CẤP TỔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TẤT CẢ RỦI RO CHO BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ CỦA INTERNET. BẠN CÓ THỂ CHỊU TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐỂ LẤY CẤP NHU CẦU CỦA BẠN CHO LẠI LẠI LẠI VÀ BẢO MẬT. BẠN ĐỒNG Ý R AlNG Laser Alma S SH KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ CHI PHÍ HOẶC THIỆT HẠI PHÁT HIỆN TRỰC TIẾP HOẶC TRỰC TIẾP TỪ MÃ NÀO. BẠN CUNG CẤP TỔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TẤT CẢ RỦI RO CHO BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ CỦA INTERNET.

Giới hạn trách nhiệm về việc sử dụng trang web

Alma Lasers VÀ BẤT KỲ BÊN THỨ BA ĐƯỢC NÓI TRÊN TRANG WEB NÀY LÀ CẢ TRÁCH NHIỆM NOR KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ TỔN HẠI TRỰC TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, TỔN HẠI, HOẶC THIỆT HẠI KHÁC NÀO (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC VẤN ĐỀ DO MẤT LỢI NHUẬN, DỮ LIỆU BỊ MẤT HOẶC KINH DOANH GIÁN ĐOẠN) PHÁT SINH BÊN NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN TRONG BẤT CỨ CÁCH đỂ TRANG WEB, DỊCH VỤ TRANG WEB LIÊN QUAN ĐẾN, SITE NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN khác có trong SITE VÀ / HOẶC CÁC WEBSITE CỦA siêu liên kết, DÙ LÀ DỰA TRÊN SỰ BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG, LẦM LỖI, HOẶC BẤT CỨ KHÁC LÝ THUYẾT PHÁP LÝ VÀ KHI NÀO HOẶC KHÔNG ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CỦA ĐẠI DIỆN ĐÓ. BIỆN PHÁP DUY NHẤT CỦA BẠN CHO không hài lòng với SITE, DỊCH VỤ TRANG WEB LIÊN QUAN ĐẾN VÀ / HOẶC NHỮNG CÔNG TY WEB siêu liên kết là ngừng sử dụng TRANG WEB VÀ / HOẶC NHỮNG DỊCH VỤ. LUẬT NHÀ NƯỚC CERTAIN KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN VỀ BẢO ĐẢM KHIẾU NẠI. NẾU CÁC LUẬT NÀY ÁP DỤNG CHO BẠN,

Sự bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ Alma Lasers vô hại và các chi nhánh, nhà cung cấp thông tin và nhân viên, giám đốc, nhân viên và đại lý của họ và chống lại mọi tổn thất, chi phí, thiệt hại và chi phí, kể cả phí luật sư hợp lý. của các Điều khoản và Điều kiện này.

Liên kết hoặc trỏ đến các trang web khác

Alma Lasers không đại diện cho bất kỳ trang web nào khác mà bạn có thể truy cập thông qua Trang web này. Khi bạn truy cập một trang web không phải Alma Lasers, xin lưu ý rằng trang web không phải Alma Lasers này độc lập với Alma Lasers và Alma Lasers không kiểm soát nội dung trên trang Web đó. Ngoài ra, siêu liên kết đến trang web không phải Alma Lasers không có nghĩa là Alma Lasers xác nhận hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung hoặc việc sử dụng trang web được liên kết. Bạn có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng mọi thứ bạn chọn để sử dụng hoặc tải xuống không có các mục như vi-rút, sâu, ngựa Trojan và các mục khác có tính chất phá hoại. Nếu bạn quyết định truy cập bất kỳ trang web của bên thứ ba nào được liên kết với Trang web này, bạn hoàn toàn chịu rủi ro này.

Thủ tục khiếu nại vi phạm bản quyền

Theo Đạo luật Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ (17 USC 512) Alma Lasers được đăng ký với Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ với tư cách là Nhà cung cấp Dịch vụ. Bất kỳ thông báo vi phạm bản quyền nào đều phải được gửi tới Alma Lasers (xem trang Liên hệ). Nếu bạn thông báo cho Alma Lasers về cáo buộc vi phạm bản quyền, hãy đảm bảo cung cấp thông tin sau: (i) Mô tả tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là bị vi phạm hoặc nếu nhiều tác phẩm có bản quyền được bao gồm trong một thông báo danh sách đại diện các tác phẩm đó; (ii) Mô tả tài liệu và thông tin bị cáo buộc vi phạm đủ để cho phép Alma Lasers xác định vị trí vật liệu; (iii) Thông tin đủ hợp lý để cho phép Alma Lasers liên lạc với bạn, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và / hoặc địa chỉ thư điện tử; (iv) Tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền hoặc đại diện của chủ bản quyền hoặc luật pháp cho phép; và (v) Một tuyên bố của bạn rằng thông tin trong thông báo là chính xác và bạn có quyền thực thi các bản quyền bị khiếu nại là vi phạm.

Không có mục đích bất hợp pháp hoặc bị cấm

Như một điều kiện của việc bạn sử dụng trang web này, bạn đảm bảo với Alma Lasers ™ rằng bạn sẽ không sử dụng Trang web vì bất kỳ mục đích nào là bất hợp pháp hoặc bị cấm bởi các Điều khoản và Điều kiện này

Chung

Alma Lasers có quyền, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc một phần Trang web này, có hoặc không có nguyên nhân và có hoặc không có thông báo. Trong trường hợp bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào được tòa án hoặc tòa án có thẩm quyền khác không thể thi hành thì các điều khoản đó sẽ bị giới hạn hoặc loại bỏ ở mức tối thiểu cần thiết và các điều khoản còn lại của các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được giữ nguyên toàn lực và hiệu lực. Trang web này và các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Bang Florida, bất kể sự lựa chọn nào của các quy tắc pháp luật. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý gửi đến thẩm quyền độc quyền của, và đồng ý rằng tất cả các tranh chấp trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến Trang web này và các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được khởi kiện chỉ trong bất kỳ tòa án tiểu bang hoặc liên bang nào tại Hạt Dade ở bang Florida, Hoa Kỳ và bạn từ bỏ bất kỳ phản đối nào tòa án dựa trên sự thiếu thẩm quyền cá nhân, địa điểm không phù hợp hoặc diễn đàn không triệu tập. Các Điều khoản và Điều kiện này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Alma Lasers và bạn liên quan đến vấn đề này. Theo quyết định riêng của mình, Alma Lasers đôi khi có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này bằng cách cập nhật bài đăng này. Một số quy định của các Điều khoản và Điều kiện này có thể được thay thế bằng các thông báo hoặc điều khoản pháp lý được chỉ định rõ ràng nằm trên các trang cụ thể trong Trang web này. và bạn từ bỏ bất kỳ sự phản đối nào đối với bất kỳ tòa án nào như vậy dựa trên việc thiếu thẩm quyền cá nhân, địa điểm không phù hợp hoặc diễn đàn không triệu tập. Các Điều khoản và Điều kiện này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Alma Lasers và bạn liên quan đến vấn đề này. Theo quyết định riêng của mình, Alma Lasers đôi khi có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này bằng cách cập nhật bài đăng này. Một số quy định của các Điều khoản và Điều kiện này có thể được thay thế bằng các thông báo hoặc điều khoản pháp lý được chỉ định rõ ràng nằm trên các trang cụ thể trong Trang web này. và bạn từ bỏ bất kỳ sự phản đối nào đối với bất kỳ tòa án nào như vậy dựa trên việc thiếu thẩm quyền cá nhân, địa điểm không phù hợp hoặc diễn đàn không triệu tập. Các Điều khoản và Điều kiện này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Alma Lasers và bạn liên quan đến vấn đề này. Theo quyết định riêng của mình, Alma Lasers đôi khi có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này bằng cách cập nhật bài đăng này. Một số quy định của các Điều khoản và Điều kiện này có thể được thay thế bằng các thông báo hoặc điều khoản pháp lý được chỉ định rõ ràng nằm trên các trang cụ thể trong Trang web này. Alma Lasers đôi khi có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này bằng cách cập nhật bài đăng này. Một số quy định của các Điều khoản và Điều kiện này có thể được thay thế bằng các thông báo hoặc điều khoản pháp lý được chỉ định rõ ràng nằm trên các trang cụ thể trong Trang web này. Alma Lasers đôi khi có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này bằng cách cập nhật bài đăng này. Một số quy định của các Điều khoản và Điều kiện này có thể được thay thế bằng các thông báo hoặc điều khoản pháp lý được chỉ định rõ ràng nằm trên các trang cụ thể trong Trang web này.

Cập nhật

Alma Lasers có thể thực hiện các cải tiến và / hoặc thay đổi trang web này bất cứ lúc nào. Mặc dù chúng tôi cố gắng cập nhật định kỳ thông tin trên trang web này, thông tin, tài liệu và dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua trang web này đôi khi có thể không chính xác, không đầy đủ hoặc lỗi thời. Alma Lasers không có nghĩa vụ cập nhật thông tin trong trang web này và Alma Lasers sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ việc không cập nhật thông tin như vậy. Chúng tôi không đại diện cho tính đầy đủ, chính xác hoặc tính hiện tại của bất kỳ thông tin nào trên trang web này và chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi thông tin trên trang web này, cho dù thông tin mới, sự kiện hoặc hoàn cảnh trong tương lai hay cách khác. Bạn có trách nhiệm xác minh bất kỳ thông tin nào có trong trang web này trước khi dựa vào nó.

Liên kết

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web do các bên khác điều hành. Alma Lasers không đại diện cho bất kỳ trang web nào khác mà bạn có thể truy cập thông qua trang web này. Các trang web được liên kết không thuộc quyền kiểm soát của Alma Lasers và Alma Lasers không chịu trách nhiệm về nội dung có sẵn trên bất kỳ trang web Internet nào khác được liên kết với trang web này. Các liên kết như vậy không hàm ý Alma Lasers? chứng thực hoặc chấp nhận tài liệu trên bất kỳ trang web nào khác và Alma Lasers từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến quyền truy cập của bạn vào các trang web được liên kết đó. Alma Lasers cung cấp các liên kết đến các trang Internet khác như sự thuận tiện cho người dùng và truy cập vào bất kỳ trang Internet nào khác được liên kết với trang web này có nguy cơ của riêng bạn. Bạn có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng bất cứ điều gì bạn chọn để sử dụng hoặc tải xuống của bạn không có các mục như vi-rút, sâu, Ngựa Trojan và các vật dụng khác có tính chất phá hoại. Nếu bạn quyết định truy cập bất kỳ trang web của bên thứ ba nào được liên kết với trang web này, bạn hoàn toàn chịu rủi ro này.