Chính sách bảo mật

Tóm tắt Phạm vi

Tuyên bố này áp dụng cho Alma Lasers và trang web www.almalasers.vn . Sự khác biệt trong luật hoặc quốc gia yêu cầu chúng tôi hoạt động theo chính sách cụ thể ở một số quốc gia và ngành nghề kinh doanh nhất định.

Cam kết bảo mật của chúng tôi

Alma Lasers cam kết tiến hành kinh doanh trên toàn thế giới theo cách tích cực hỗ trợ và đảm bảo sự riêng tư cá nhân. Chính sách bảo mật toàn cầu của chúng tôi được xây dựng để tuân thủ các quy định của tiểu bang, tỉnh, quốc gia và quốc tế. Chúng tôi cố gắng thực hiện các chính sách này một cách nhất quán trên toàn thế giới. Nhân viên được thông báo và được mong đợi tuân thủ các chính sách này và các quy định hiện hành.

Thông tin cá nhân
 • Chúng tôi thu thập thông tin bạn chọn để gửi trong khi bạn tương tác với chúng tôi.
 • Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi sử dụng các công nghệ Internet phổ biến như cookie với các trang Web của chúng tôi.
 • Đôi khi, chúng tôi có thêm thông tin về bạn, chẳng hạn như thông tin nhân khẩu học và lối sống của bạn, từ các nguồn khác.
Sử dụng
 • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin bạn gửi để cung cấp cho bạn sản phẩm hoặc dịch vụ được yêu cầu.
 • Chúng tôi sử dụng thông tin quyền sở hữu để gửi cho bạn thông tin cần thiết như thông tin bảo hành, chương trình cải tiến sản phẩm, bản tin an toàn và thông báo thu hồi.
 • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin về bạn để cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
Chia sẻ (Chuyển tiếp)
 • Chúng tôi hỗ trợ nhu cầu của bạn bằng cách chỉ chia sẻ thông tin với các công ty con và đối tác kinh doanh của chúng tôi.
 • Chúng tôi không chia sẻ, giao dịch hoặc bán thông tin về bạn với các nhà tiếp thị khác.
Lựa chọn của bạn
 • Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân mà bạn đã gửi cho Alma Lasers.
 • Bạn có thể yêu cầu cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của mình.
 • Bạn có thể yêu cầu xóa khỏi các chương trình truyền thông của chúng tôi.
Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào
 • Gửi email cho chúng tôi tại info@almalasers.com
 • Viết cho chúng tôi tại: Quản lý quyền riêng tư 
  Alma Lasers GMBH 
  Nordostpark 100-102 
  90411 Nürnberg